back

§ ზურგი, უკანა მხარე, უკან, მხარის დაჭერა, გამაგრება
§
1 უკან
back door/ wheel უკანა კარი / ბორბალი
2 მიყრუებული, მივარდნილი
back street მიყრუებული ქუჩა
3 უკან
to run back უკან გაქცევა
back and forth წინ და უკან
we’re going back home შინ ვბრუნდებით
he is just back from Batumi ეს-ეს არის ბათუმიდან დაბრუნდა
4 წინ
a few years back რამდენიმე წლის წინ
5 ზურგი (ადამიანისა, ცხოველისა, სკამისა)
she did it behind his back ეს მის ზურგს უკან გააკეთა
the small of the back წელი
to put smb's back up ვისიმე გაჯავრება
I was glad to see the back of her მიხაროდა, რომ თავიდან მოვიცილე
6 უკანა მხარე / ნაწილი, გვერდი
the back of the house სახლის უკანა მხარე
sign on the back! უკანა (მეორე) მხარეზე მოაწერე ხელი!
at the back უკან
he stood at the back უკან იდგა
what is at the back of it? ამის უკან რა იმალება?
the back of the head კეფა
at the back of the stage სცენის სიღრმეში
in the back of the drawer უჯრის სიღრმეში
her name is at the back of my mind მისი სახელი თავში მიტრიალებს
7 ბოლო
geographical names are at the back of the dictionary გეოგრაფიული სახელები ლექსიკონის ბოლოშია მოთავსებული
8 ყუა (წიგნისა ან ბასრი იარაღისა)
9 უკან დახევა / დაწევა (დაიწევს)
the horse/car backed ცხენმა უკან დაიხია //მანქანა უკანსვლით წამოვიდა
he backed out at the last minute უკანასკნელ წამს უარი თქვა / გადაიფიქრა
10 მხარის დაჭერა (მხარს დაუჭერს)
he backed me in the argument კამათში მხარი დამიჭირა
the cat arched its back კატამ ზურგი აიზნიქა
don`t answer back! სიტყვას ნუ მიბრუნებ! ნუ მეპასუხები!
to bring back უკან მოტანა/მიყვანა
this film brought back many memories ამ ფილმმა ბევრი რამ გამახსენა
this blouse buttons at the back ეს ბლუზა ზურგზე იკვრება
my dress fastens at the back ჩემი კაბა უკან იკვრება
to call back: საპასუხოდ დარეკვა
I'll call you back in ten minutes ათ წუთში დაგირეკავ / გადმოგირეკავ
to carry back გახსენება
to fall back უკან დახევა (დაიხევს)
to come back დაბრუნება
she came back დაბრუნდა
to get smb's back up ვისიმე გაჯავრება (გააჯავრებს)
to give back უკან დაწევა
give back a little! უკან დაიწიე!/ გაიწიე! / დაიხიე!
to cut back შემცირება
to cut back on expenditure ხარჯის შემცირება (ხარჯს შეამცირებს)
to draw back უკან დახევა / წაღება
he drew back უკან დაიხია
I expect to be back on Monday დაბრუნებას ორშაბათისათვის ვფიქრობ / ვვარაუდობ
she exposed her back to the sun ზურგი მზეს მიუშვირა / მიაფიცხა
to fight back tears ცრემლების შეკავება
to back smb.. formally ვისიმე მხარდაჭერა ფორმალურად (და არა საქმით)
back and forth წინ და უკან / აქეთ-იქეთ
I'll be back in a jiffy ერთ წმში დავბრუნდები
to hang back ყოყმანი, თავის შეკავება
to hit back საპასუხო დარტყმა
to talk back სიტყვის შებრუნება, შეკამათება
to play back a tape მაგნიტურ ფირზე ჩანაწერის მოსმენა
as soon as my back was turned… რა წამსაც ზურგი შევაქციე...
to move back უკან დაწევა / დახევა
move back a little! ცოტა უკან დაიწიე!
to stand back უკან დაწვა (დაიწევს)
to send back გაბრუნება (გაარუნებს)
send her back immediately! ახლავე უკან გააბრუნე!
to step back ნაბიჯით უკან დახევა
he was back in an instant იმწამსვე დაბრუნდა
I’ll be right back ახლავე დავბრუნდები
to run back უკან დახვევა (ფირისა)
a raw back გადყვლეფილი / გადატყავებული ზურგი
●●you, keep back there! თვქნ, უკან დაიხიეთ!
to look back ძველის გახსენება

English-Georgian dictionary.

Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • back — back …   Dictionnaire des rimes

 • back — back1 [bak] n. [ME bak < OE baec; akin to ON bak, OHG bahho] 1. the part of the body opposite to the front; in humans and many other animals, the part to the rear or top reaching from the nape of the neck to the end of the spine 2. the… …   English World dictionary

 • back — ► NOUN 1) the rear surface of the human body from the shoulders to the hips. 2) the corresponding upper surface of an animal s body. 3) the side or part of something away from the viewer. 4) the side or part of an object that is not normally seen …   English terms dictionary

 • Back — (b[a^]k), n. [AS. b[ae]c, bac; akin to Icel., Sw., & LG. bak, Dan. bag; cf. OHG. bahho ham, Skr. bhaj to turn, OSlav. b[=e]g[u^] flight. Cf. {Bacon}.] 1. In human beings, the hinder part of the body, extending from the neck to the end of the… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Back — (b[a^]k), v. t. [imp. & p. p. {Backed} (b[a^]kt); p. pr. & vb. n. {Backing}.] [1913 Webster] 1. To get upon the back of; to mount. [1913 Webster] I will back him [a horse] straight. Shak. [1913 Webster] 2. To place or seat upon the back. [R.]… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Back — eines kleineren Schiffes Back eines Massengutfrachters Back ist ein s …   Deutsch Wikipedia

 • Back — Back, a. 1. Being at the back or in the rear; distant; remote; as, the back door; back settlements. [1913 Webster] 2. Being in arrear; overdue; as, back rent. [1913 Webster] 3. Moving or operating backward; as, back action. [1913 Webster] {Back… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Back — Back, adv. [Shortened from aback.] 1. In, to, or toward, the rear; as, to stand back; to step back. [1913 Webster] 2. To the place from which one came; to the place or person from which something is taken or derived; as, to go back for something… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • back — [bæk] verb [transitive] 1. to support someone or something, especially by giving money or using your influence: • The board backed Mr Standley, who plans to cut costs. • Shareholders have backed a plan to build a second plant. 2. FINANCE if …   Financial and business terms

 • Back on My B. S. — Back on My B.S. Studioalbum von Busta Rhymes Veröffentlichung 2009 Label Flipmode Records / Universal Motown Form …   Deutsch Wikipedia

 • Back-up — auch: Back|up 〈[bæ̣kʌp] n. 15 oder m. 6; EDV〉 Sicherungskopie von Computerdateien auf einem zweiten Speichermedium (neben der Festplatte) od. in komprimierter Form [<engl. backup „Rückendeckung, Unterstützung; Sicherheitskopie“] * * * Back up …   Universal-Lexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.